Multi Axis load cells- principles

Multi Axis load cells- principles

,ilti axis load cell

חברת INTERFACE משפחה של תאי-כוח קומפקטים בעלי יכולת מדידה נפרדת ועצמאית של כל כוח או מומנט המופעל מצירי מדידה שונים, וללא הפרעה בין הצירים. התאים הינם שילוב של קומפקטיות וייתור צורך בבנית מתקנים מכאנים מורכבים.

מדידות-כוח-באמצעות-תאי-כח-רב-ציריים-

Skip to content